Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Об основной проблеме невербального общения у русских в процессе межкультурной коммуникации
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Nguyễn Thị Như Nguyệt
Nhà xuất bản / Tạp chí Số 21 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bài báo nghiên cứu về vấn đề giao tiếp phi ngôn ngữ của người Nga trong quá trình giao tiếp giao văn hóa, từ đó chỉ ra những loại hình giao tiếp phi ngôn ngữ được người Nga sử dụng, chỉ ra những đặc trưng về văn hóa giao tiếp Nga, giúp người học tiếng Nga có nhận thức và hiểu các đặc trưng đó để giao tiếp đạt hiệu quả.