Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phương pháp chuyển giao kỹ thuật có sự tham gia của nông dân và một số vấn đề trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả cũng như tính bền vẵng của kỹ thuật
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tác giả Nguyễn Mạnh Hà
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yêu Hội thảo khoa học Chuyển giao công nghệ phát triển nông thôn miền núi phía Bắc Việt Nam Năm 2004
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung