Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Differential stability of a class of convex optimal control problems
Lĩnh vực Toán học
Tác giả D.T.V. An, J.C. Yao and N.D. Yen
Nhà xuất bản / Tạp chí accepted for publication in Applied Mathematics and Optimization (SCI), Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung