Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phổ cập nhận thức tài chính kinh nghiệm của một số quốc gia và thực tiễn Việt nam
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả TS Lê Xuân Trường, Ths Nguyễn Việt Dũng
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Kế toán Tập 110 Số 9 Năm 2012
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Phổ cập nhận thức tài chính kinh nghiệm của một số quốc gia và thực tiễn Việt nam