Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tài chính cho chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía bắc Việt Nam
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả PGS.TS Hoàng Thị Thu, NCS Nguyễn Việt Dũng, và Nhóm tác giả
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Y tế & Kinh tế - Xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi phía bắc Việt Nam qua 30 năm đổi mới Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tài chính cho chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía bắc Việt Nam