Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Bàn về tái cấu trúc tài chính đối với các doanh nghiệp xi măng niêm yết
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Ths Nguyễn Việt Dũng
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Tài chính Tập 2 Số 10 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bàn về tái cấu trúc tài chính đối với các doanh nghiệp xi măng niêm yết