Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tác động của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả TS Nguyễn Việt Dũng
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu hội thảo khoa học "Xác định giá trị doanh nghiệp_ Từ lý luận đến thực tiễn", Khoa Tài chính doanh nghiệp Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Tác động của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam