Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tăng cường kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN trên địa bàn Huyện Lập Thạch – Vĩnh Phúc
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả TS Nguyễn Việt Dũng, Ths Mai Thanh Giang, Ths Nguyễn Trần Quân
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Số 3 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 2525 - 2569
Tóm tắt nội dung

Tăng cường kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN trên địa bàn Huyện Lập Thạch – Vĩnh Phúc

Tóm tắt

Kiểm soát chi thường xuyên NSNN là hoạt động thường xuyên của KBNN. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện phát sinh hạn chế như sai sót trong quá trình kiểm soát về mục lục ngân sách, thiếu các yếu tố trên chứng từ, thông tin thanh toán của nhà cung cấp chưa chính xác và cả những sai sót về hồ sơ kiểm soát chi. Năng lực, trình độ của một số cán bộ làm công tác kiểm soát chi thường xuyên tại KBNN Huyện Lập Thạch vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu. Việc phân định trách nhiệm giữa người chuẩn chi và người kiểm soát chi chưa được rõ ràng. Đòi hỏi giải pháp tích cực nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN tại Huyện Lập Thạch.

Từ khóa: Chi thường xuyên, Kiểm soát chi qua KBNN