Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Giáo trình Tài chính doanh nghiệp
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Chủ biên: TS Trần Đình Tuấn, Tham gia: Nguyễn Việt Dũng, các thành viên khác
Nhà xuất bản / Tạp chí NXB Đại học Thái Nguyên Năm 2008
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp