Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sách chuyên khảo “Tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam”
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Chủ biên: TS Nguyễn Việt Dũng, TS Trần Văn Quyết
Nhà xuất bản / Tạp chí NXB Thống Kê, Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN-13: 978-604-75-0693-4
Tóm tắt nội dung

Sách chuyên khảo “Tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam