Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sách chuyên khảo “Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây Quế tại Huyện Văn Yên – Tỉnh Yên Bái”
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Chủ biên: TS Trần Văn Quyết. Tham gia biên soạn: TS Nguyễn Việt Dũng, cùng thành viên khác
Nhà xuất bản / Tạp chí NXB Đại học Thái Nguyên, Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN: 978-604-915-576-5
Tóm tắt nội dung

Sách chuyên khảo “Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây Quế tại Huyện Văn Yên – Tỉnh Yên Bái”