Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Xây dựng chương trình môn GDTC theo hướng sinh viên tự chọn của Trường Đại học Kinh tế và QTKD
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Nguyễn Ngọc Bính, Nguyễn Thị Kim Anh
Nhà xuất bản / Tạp chí Trường Đại học Kinh tế và QTKD Tập 2 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung