Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Thực trạng thu hút FDI tại Việt Nam giai đoạn 1998-2016
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Nguyễn Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Thúy Vân
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Tài chính Tập 1 Số 670 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN-005-56
Tóm tắt nội dung

Tính đến cuối năm 2016, sau gần 30 năm kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài được Quốc hội thông qua năm 1987, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam có xu hướng tăng lên, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế ở Việt Nam. Để có cái nhìn khái quát về quá trình thu hút FDI từ khi có Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam đến nay, bài viết phân tích những khía cạnh cơ bản trong việc thu hút FDI theo quy mô vốn đầu tư, theo ngành kinh tế và theo đối tác đầu tư,...