Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Bất bình đẳng thu nhập nông thôn - thành thị tại Việt Nam
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Nguyễn Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Phương Hảo
Nhà xuất bản / Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 507 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISSN 0868-3808
Tóm tắt nội dung

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu truyền thống như phương pháp thống kê mô tả, phương pháp đồ thị, phương pháp so sánh. Kết quả nghiên cứu đã phát hiện ra rằng có sự gia tăng chênh lệch về thu nhập giữa nông thôn và thành thị trong từng địa phương, từng khu vực cũng như trên phạm vi cả nước. Với tốc độ gia tăng khoảng cách giàu nghèo nhanh như hiện nay cần có các chính sách, biện pháp để hạn chế việc Việt Nam bước vào ngưỡng bất bình đẳng thu nhập cao giữa nông thôn - thành thị như đa dạng hóa hoạt động phi nông nghiệp nông thôn, phát triển các ngành nghề, đào tạo việc làm tại chỗ cho lao động ở nông thôn, phát triển mạng lưới dịch vụ nông nghiệp...