Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sử dụng ảnh Landsat xác định chỉ số diện tích lá (LAI) và mối tương quan với lượng mưa tại VQG Cát Bà, thành phố Hải Phòng giai đoạn 1996 - 2016
Lĩnh vực Khoa học trái đất - Mỏ
Tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Hải Hòa
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH Lâm nghiệp Số 3 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung