Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một số đặc điểm lâm học loài Vàng tâm tại VQG Xuân Sơn tỉnh Phú Thọ
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Tác giả Hồ Ngọc Sơn, Hoàng Anh Nghĩa, Nguyễn Thị Thu Hiền
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH Lâm nghiệp Số 3 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung