Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một vài đặc điểm về văn hoá, lối sống của sinh viên trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
Lĩnh vực Triết học - Xã hội học - Chính trị học
Tác giả Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Nội,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên Năm 2016
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung