Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Một vài trao đổi về sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Nội
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung