Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên An application of the Farkas lemma in infinite dimensional vector spaces
Lĩnh vực Toán học
Tác giả Duong Thi Viet An
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ Trường Đại học Khoa học lần thứ hai năm 2017, NXB Đại học Thái Nguyên Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN 978-604915506-2
Tóm tắt nội dung

We have obtained optimality conditions for the convex optimization problem under linear constraints by using the Farkas lemma. Some illustrative examples have been presented.

Đính kèm: