Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Subdifferential stability analysis for convex optimization problems via multiplier sets
Lĩnh vực Toán học
Tác giả D.T.V. An and N.D. Yen
Nhà xuất bản / Tạp chí accepted for publication in Vietnam Journal of Mathematics. ( Scopus, ESCI) Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

accepted for publication in Vietnam Journal of Mathematics. ( Scopus, ESCI)