Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: NTX

Nghiên cứu hiệu quả của mô hình tưới nông lộ phơi và mô hình tưới ngập thường xuyên cho lúa

  • Tác giả : Ninh Văn Quý,  Quyền Thị Dung,  Nguyễn Thị Thủy, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>