Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Lâm nghiệp Bắc Kạn

Tác động của các chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển rừng ở tỉnh Bắc Kạn

  • Tác giả : Trần Đình Tuấn,  Nguyễn Thị Châu,  Nguyễn Thu Hà, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>