Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: tiếp nhận.

Tiếp nhận tự sự học trong nghiên cứu văn học ở Việt Nam

  • Tác giả : Cao Thị Hồng, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà xuất bản Đại học Huế/ Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Nghiên cứu và dạy học ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục"
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>