Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Capparis pubifolia

Capparis pubifolia B. S. Sun (Capparaceae): A newly recorded species of the flora of Vietnam

  • Tác giả : Chu Hoàng Mậu, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Korean J. Pl. Taxon. 47(2): 106 − 111 (2017) https://doi.org/10.11110/kjpt.2017.47.2.106
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>