Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: “Phát triển bền vững”; “tăng trưởng kinh tế”; “môi trường sinh thái”; “nhà nước”; “kinh tế”; “môi trường"

Phát triển bền vững nhìn từ góc độ kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái và vai trò của nhà nước

  • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo khoa học Quốc tế tại Đại học Hà Tĩnh
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>