Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Fractional-order nonlinear systems

New results on stabilization of fractional-order nonlinear systems via an LMI approach

  • Tác giả : Mai Viết Thuận, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Asian Journal of Control (SCIE, SJR: Q1)
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>