Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: phân hạng thích hợp đất

Ứng dụng phần mềm ales và phần mềm primer kết nối với GIS trong đánh giá phân hạng thích hợp đất trồng lúa tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

  • Tác giả : Đỗ Văn Hải,  Đỗ Thị Hiên, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học Đất Việt Nam
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>