Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Schmidt's Subspace Theorem

Schmidt’s subspace theorem for moving hypersurface targets

  • Tác giả : Nguyễn Văn Thìn, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Number Theory (SCI, Q1)
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>