Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư với việc phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục ở Việt Nam

  • Tác giả : Dương Thị Nhẫn, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0", NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>