Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: nguyên nhân thu hút FDI

Thực trạng và nguyên nhân thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006-2015: Nghiên cứu trường hợp tập đoàn Samsung

  • Tác giả : Phạm Thị Nga,  Phạm Thị Nga, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>