Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: hạn chế

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hướng phát triển bền vững

  • Tác giả : Phạm Thị Nga,  Phạm Thị Nga, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>