Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: normal cone

An application of the Farkas lemma in infinite dimensional vector spaces

  • Tác giả : Dương Thị Việt An, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ Trường Đại học Khoa học lần thứ hai năm 2017, NXB Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>