Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: uncoated cemented carbide

Performance of Al2O3 nanofluids in minimum quantity lubrication in hard milling of 60Si2Mn steel using cemented carbide tools

  • Tác giả : Trần Minh Đức, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Advances in Mechanical Engineering
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>