Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: cutting speed

Applied Research of Nanofluids in MQL to Improve Hard Milling Performance of 60Si2Mn Steel Using Carbide Tools

  • Tác giả : Trần Minh Đức, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: American Journal of Mechanical Engineering
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>