Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: cutting force

Investigation of MQL-Employed Hard-Milling Process of S60C Steel Using Coated-Cermented Carbide Tools

  • Tác giả : Trần Minh Đức, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Mechanics Engineering and Automation
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>