Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp cơ sở
Lĩnh vực nghiên cứu Xã hội - Nhân văn
Chủ nhiệm(*) Đặng Quỳnh Trinh
Ngày bắt đầu 04/2016
Ngày kết thúc 03/2017

Tổng quan

      Trong những năm gần đây, đề tài về tổ chức công tác kế toán tài sản cố định được nhiều tác giả trong nước quan tâm và nghiên cứu, như: Tác giả Nguyễn Thị Thu Liên (2013) nghiên cứu về kế toán tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; Tác giả Trần Văn Thuận (2012) nghiên cứu về hạch toán tài sản cố định nhằm tăng cường quản lý tài sản cố định trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam”; Tác giả Nguyễn Thị Lan Hương (2012) nghiên cứu về tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại các doanh nghiệp thuộc Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà”; v.v…

Các tác giả trên đã nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại các doanh nghiệp với mục tiêu để hoàn thiện công tác này nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chưa có tác giả nào nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán tài sản cố định trong đơn vị sự nghiệp công lập mà cụ thể là Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. 

Tính cấp thiết

Tài sản cố định thường chiếm tỷ lệ lớn trong tổng tài sản của đơn vị, nên có ảnh hưởng đáng kể đến việc thể hiện tình hình tài chính của đơn vị. Do vậy, việc quản lý chặt chẽ và sử dụng tài sản cố định có hiệu quả trở nên vô cùng quan trọng và cần thiết với các đơn vị.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, việc quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản cố định còn đóng vai trò quan trọng hơn nhiều, khi mà hầu hết tài sản cố định trong các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Với xu thế hiện nay của nhà nước là  đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí ngân sách nhà nước thì việc sử dụng một cách có hiệu quả ngân sách nhà nước cấp là một vấn đề quan trọng hàng đầu. Điều đó đòi hỏi các đơn vị sự nghiệp công lập phải quản lý thật tốt và sử dụng có hiệu quả tài sản cố định của mình. Kế toán tài sản cố định, với tư cách là một bộ phận quan trọng trong hệ thống công cụ quản lý sẽ giúp các đơn vị sự nghiệp công lập giải quyết tốt vấn đề này.

          Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh là một đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập từ năm 2004. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại

học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Với quy mô đào tạo ngày một tăng, số lượng chuyên ngành ngày một mở rộng đòi hỏi công tác kế toán tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh ngày càng phải hoàn thiện để đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin một cách nhanh nhất và đầy đủ nhất cho lãnh đạo nhà trường. Tuy nhiên, do chưa nhận thức được tầm quan trọng

của tài sản cố định nên công tác kế toán tài sản cố định tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh còn chưa được chú trọng và còn nhiều vấn đề tồn tại. Chính vì vậy, hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh vẫn còn chưa cao, chưa khai thác hết công dụng của tài sản cố định, gây lãng phí và làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách do nhà nước cấp.

Xuất phát từ lý do trên, tôi đã lựa chọn đề tài:“ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh” làm đề tài nghiên cứu với mong muốn có những đóng góp thiết thực cho việc hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Mục tiêu

* Mục tiêu chung: Nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định.

* Mục tiêu cụ thể:

            - Thứ nhất, hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán tài sản cố định, về hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

            - Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán tài sản cố định và thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại địa bàn nghiên cứu.

- Thứ ba, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Nội dung

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tài sản cố định trong các đơn vị sự nghiệp công lập

1.1. Khái quát chung về tài sản cố định trong các đơn vị sự nghiệp công lập

1.1.1. Đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống đơn vị hành chính sự nghiệp

1.1.2. Đặc điểm tài sản cố định trong các đơn vị sự nghiệp công lập

1.1.3. Phân loại, đánh giá tài sản cố định trong các đơn vị sự nghiệp công lập

1.2. Vai trò, nhiệm vụ và nguyên tắc tổ chức công tác kế toán tài sản cố định trong các đơn vị sự nghiệp công lập

1.2.1. Vai trò của tổ chức công tác kế toán tài sản cố định

1.2.2. Nhiệm vụ của tổ chức công tác kế toán tài sản cố định

1.2.3. Nguyên tắc tổ chức công tác kế toán tài sản cố định

1.3. Nội dung cơ bản của tổ chức công tác kế toán tài sản cố định trong các đơn vị sự nghiệp công lập

1.3.1. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán tài sản cố định

1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán tài sản cố định

1.3.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán tài sản cố định

1.3.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tài sản cố định

1.3.5. Tổ chức phân công lao động kế toán tài sản cố định

1.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong các đơn vị sự nghiệp công lập

1.4.1. Vai trò của việc phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định

1.4.2. Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định

1.5. Sự khác biệt giữa chế độ kế toán hành chính sự nghiệp Việt Nam với chuẩn mực kế toán công quốc tế về tài sản cố định

Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tài sản cố định tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

2.1. Tổng quan về Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

2.1.2. Nhiệm vụ và chức năng

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý

2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán

2.2. Đặc điểm tài sản cố định tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

2.3. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

2.3.1. Tổ chức chứng từ kế toán tài sản cố định

2.3.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tài sản cố định

2.3.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tài sản cố định

2.3.4. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tài sản cố định

2.4. Thực trạng phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

2.5. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

2.5.1. Những kết quả đạt được

2.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân

Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

3.1. Sự cần thiết và yêu cầu phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

3.3. Quan điểm định hướng cho việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

3.4. Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

3.4.1. Hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ kế toán tài sản cố định

3.4.2. Hoàn thiện tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tài sản cố định

3.4.3. Hoàn thiện tổ chức hệ thống sổ kế toán tài sản cố định

3.4.4. Hoàn thiện tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tài sản cố định

3.4.5. Một số kiến nghị khác

3.5. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

3.6. Điều kiện thực hiện giải pháp

3.6.1. Về phía Nhà nước và cơ quan chủ quản - Đại học Thái Nguyên

3.6.2. Về phía Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

PP nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập

- Phạm vi nghiên cứu: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

- Đề tài tiếp cận nội dung nghiên cứu từ những vấn đề chung đến vấn đề cụ thể, bao gồm:

+ Nghiên cứu lý luận để tiếp cận thực trạng tổ chức công tác kế toán tài sản cố định trong các đơn vị sự nghiệp công lập

+ Nghiên cứu, phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh để đưa ra kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

 - Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

+ Vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử để nghiên cứu các vấn đề một cách toàn diện và cụ thể, đảm bảo tính lô gic của vấn đề nghiên cứu.   

+ Sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như phương pháp tiếp xúc thực tế, phương pháp phân tích so sánh, phương pháp phỏng vấn, phương pháp phân tích và tổng hợp số liệu thực tế từ các báo cáo quyết toán của đơn vị để phân tích vấn đề, so sánh, đánh giá và rút ra vấn đề.

Hiệu quả KTXH

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định thông qua việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại trường

ĐV sử dụng

Trường Đại học Kinh tế và QTKD

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 Phòng KH-TC – Trường Đại học Kinh tế và QTKD Trần Tuấn Anh
STT Tên người tham gia
1 Nguyễn Thị Kim Anh

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*