Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào tỉnh Lai Châu
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Nguyễn Thanh Minh
Ngày bắt đầu 01/2017
Ngày kết thúc 01/2019

Tổng quan

- Đề tài“Cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư vùng trung du miền núi phía Bắc”do phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam thực hiện. Nghiên cứu này là một nỗ lực nhằm góp phần tạo lập một môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các tỉnh nằm trong vùng trung du miền núi phía Bắc; thúc đẩy việc cải thiện chất lượng điều hành kinh tế địa phương của các tỉnh trong vùng; nâng cao nhận thức của các sở, ban ngành, địa phương về tầm quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân và của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế địa phương và kinh tế vùng; thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong việc điều hành kinh địa phương giữa các tỉnh trong vùng; tăng cường liên kết vùng giữa các tỉnh trong vùng trung du miền núi phía Bắc; và nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.

- “Thu hút và sử dụng vốn đầu tư để phát triển kinh tế miền núi phía Bắc nước ta hiện nay” Luận án tiến sĩ của Đinh Văn Phượng  – Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  năm 2000.

- “Thu hút và sử dụng vốn đầu tư để phát triển kinh tế khu vực đồng bằng Sông Cửu Long” Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thị Giang  – Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh  năm 2010.

- Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của các nước đang phát triển châu Á khả năng vận dụng vào Việt Nam - Hoàng Xuân Hải 1994

- Korean Direct Investment in Vietnam: An overview, Dr. Tran Chi Thien, Thai Nguyen University of Economics and Business Administration

- Assessment on Korean Joint Venture Companies' Competition in Vietnam, Mr. Tran Quang Huy, Mr. Pham Van Hanh, Ms. Nguyen Thi My Hanh, Thai Nguyen University of Economics and Business Administration.

- Samsung VINA Performance Measurement, Mr. Tran Cong Nghiep, Mr. Nguyen Tien Long, Mr. Dang Tat Thang, Thai Nguyen University of Economics and Business Administration.

Tất cả công trình nghiên cứu trên đã tiến hành nghiên cứu về thu hút và sử dụng vốn đầu tư ở các địa phương khác nhau, trên nhiều khía cạnh khác nhau, có liên quan mật thiết đến đề tài của tác giả nghiên cứu. Có thể nói, cho đến nay chưa có đề tài nào nghiên cứu tổng thể về cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư tỉnh Lai Châu. Vì vậy đây là đề tài độc lập không trùng tên và nội dung với các đề tài đã nghiên cứu.

Tính cấp thiết

Lý luận và thực tiễn đã khẳng định vai trò của đầu tư với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Đầu tư là nhân tố quan trọng cho sự phát triển, là chìa khoá cho sự tăng trưởng và thay đổi cơ cấu kinh tế, là cơ sở cho sự phát triển khoa học công nghệ. Đối với các quốc gia đang phát triển đang phải đương đầu với nhiều khó khăn về kinh tế xã hội thì vấn đề làm thế nào để thu hút đầu tư cho sự phát triển kinh tế ở từng địa phương đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Một trong những yếu tố ảnh hưởng có tính chất quyết định đến khả năng thu hút đầu tư là cơ chế, chính sách liên quan.

Lai Châu là một tỉnh thuộc miền núi phía Bắc có tài nguyên thiên nhiên phong phú và một tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực nhưng thực tế vẫn là một tỉnh nghèo. Từ năm 2004 đến tháng 4/2016, Lai Châu thu hút được 124 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 204.892 tỷ đồng. Các dự án đầu tư tập trung vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, trung tâm thương mại, du lịch, y tế... Nhiều dự án lớn đã hoạt động có hiệu quả, tạo được nhiều việc làm, nộp ngân sách lớn. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Đỗ Ngọc An, các dự án đó chủ yếu là vốn nhà nước thông qua Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Cao su mà chưa có sự tham gia của các nhà đầu tư là doanh nghiệp, tư nhân. Theo khảo sát của BIDV, giai đoạn 2016-2020, Lai Châu cần khoảng 90.000 tỷ đồng để phát triển kinh tế-xã hội.

Chúng ta đều nhận thức được rằng, muốn phát triển kinh tế nhanh, bền vững thì phải cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trong và ngoài nước và đa dạng hình thức đầu tư. Vấn đề đặt ra cho Lai Châu là cần phải có những cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp, thật sự khuyến khích, hấp dẫn các nhà đầu tư. Thông qua đó để thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, khai thác tối đa lợi thế của khu vực là một việc làm cần thiết. Xuất phát từ những lý do đó mà nhóm nghiên cứu đã chọn đề tài: Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào tỉnh Lai Châu

Mục tiêu

Mục tiêu chung:

            Phân tích tình hình thực hiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu, chỉ ra những điểm hạn chế, bất cập trong cơ chế chính sách hiện hành từ đó đề xuất chế chính sách đặc thù nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào tỉnh Lai Châu.

 Mục tiêu cụ thể:

 

            - Hệ thống và góp phần bổ sung cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn) về thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế;

            - Đánh giá được thực trạng thu hút, sử dụng các nguồn vốn đầu tư ở tỉnh Lai Châu trên phương diện tác động của cơ chế, chính sách hiện hành;

            - Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh Lai Châu.

Nội dung

Nội dung 1: Cở sở lý luận và thực tiễn về thu hút, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư.

- Cở sở lý luận về thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư.

- Sự tác động của cơ chế, chính sách đến thu hút và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư.

- Các nhân tố (chủ quan và khách quan) tác động đến thu hút và sử dụng vốn đầu tư.

- Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư của một số tỉnh ở Việt Nam.

- Bài học rút ra từ kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư cho tỉnh Lai Châu.

Nội dung 2: Thực trạng các cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư ở tỉnh Lai Châu thời gian qua.

- Thu thập tài liệu thứ cấp về thực trạng đầu tư cho các vùng kinh tế trọng điểm ở khu vực Tây Bắc.

- Các cơ chế, chính sách đã và đang áp dụng cho các vùng kinh tế trọng điểm ở khu vực Tây Bắc.

-Thực trạng cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng các vốn đầu tư ở tỉnh Lai Châu để phát triển kinh tế-xã hôi.

- Phân tích các nhân tố (chủ quan và khách quan) tác động đến thu hút, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư ở tỉnh Lai Châu.

Nội dung 3:  Đánh giá chung

- những thành tựu đạt được.

- Hạn chế và nguyên nhân.

Nội dung 4: Đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư ở tỉnh Lai Châu để phát triển kinh tế.

- Cơ chế đặc thù.

- Chính sách đặc thù.

PP nghiên cứu

Phương pháp thu thập số liệu

- Thu thập số liệu thứ cấp: tài liệu có liên quan đã công bố như: sách, tạp chí, báo, đề tài nghiên cứu, các báo cáo của Bộ kế hoạch và đầu tư; sở kế hoạch và đầu tư của các tỉnh thành...

- Thu thập số liệu sơ cấp (thông tin mới): Đây là các tài liệu thu thập qua số liệu điều tra, khảo sát việc thu hút và sử dụng vốn đầu tư tại tỉnh Lai Châu; thu thập thông tin qua các cấp lãnh đạo, các hội thảo, hội nghị khoa học có liên quan.

 Phương pháp xử lý thông tin

            Số liệu thống kê được xử lý bằng Excel và số liệu định lượng bằng phần mềm SPSS.

Phương pháp phân tích

* Phương pháp thống kê mô tả là phương pháp nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội bằng việc mô tả sự biến động cũng như xu hướng phát triển của hiện tượng kinh tế - xã hội thông qua số liệu thu thập được.

* Phương pháp so sánh được áp dụng để so sánh hiệu quả, tác dụng của đầu tư với kinh tế - xã hội đánh giá những đóng góp của đầu tư đối với nên kinh tế của tỉnh, khu vực và cả nước.

*  Phương pháp chuyên gia: Thông qua ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý, nhà lãnh đạo tại địa phương, các hội nghị, hội thảo.

* Phương pháp ma trận phân tích chính sách (PAM)

Hiệu quả KTXH

- Giáo dục, đào tạo: Tài liệu tham khảo trong chương trình đào tạo ngành kinh tế và quản trị kinh doanh.

- Kinh tế, xã hội: Thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- An ninh, quốc phòng: có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho Lai Châu phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông kết nối Lai Châu với các tỉnh Đông Bắc và Tây Bắc; các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho các xã vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, để đồng bào yên tâm giữ đất, giữ rừng, gữ biên cương của tổ quốc.

ĐV sử dụng

Tỉnh Lai Châu và các huyện thành của tỉnh

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*