Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Nghiên cứu mô hình Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất cơ khí tỉnh Thái Nguyên
Cơ quan chủ trì Đại học Kinh tế và QTKD
Cơ quan thực hiện Đại học Kinh tế và QTKD
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế học
Chủ nhiệm(*) Dương Thị Hương Liên
Ngày bắt đầu 01/2017
Ngày kết thúc 12/2018

Tổng quan

Tính cấp thiết

Sản xuất luôn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của bất cứ quốc gia nào. Nó là điều kiện sống còn cho sự phát triển của xã hội. Sản xuất  công nghiệp nói chung và sản xuất cơ khí nói riêng là động lực thúc đẩy cho nền sản xuất không ngừng lớn mạnh.  Đối với Việt Nam, đất nước đang trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá thì sản xuất cơ khí là ngành công nghiệp nền tảng, có vai trò và vị trí rất quan trọng. Tuy nhiên, cùng với các ngành nghề khác trong môi trường hội nhập quốc tế sâu sắc như hiện này, sản xuất cơ khí cũng gặp không ít những khó khăn trở ngại trong việc tìm ra hướng phát triển của ngành.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển ngành Cơ khí cho thấy các chỉ tiêu còn hầu như chưa đạt. Năm 2013, ngành cơ khí mới chỉ đáp ứng được khoảng 34,5% nhu cầu cơ khí cả nước, không hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược. Các doanh nghiệp cơ khí nhà nước chậm đổi mới, các doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ. Việc đầu tư trong ngành còn ít và mang tính chất phân tán, khép kín trong từng doanh nghiệp; thiếu sự phối hợp, phân công lao động giữa các doanh nghiệp trong ngành, chưa chủ động tham gia hợp tác, hội nhập quốc tế; tính chuyên môn hóa trong sản xuất thấp dẫn đến chất lượng sản phẩm còn hạn chế, chi phí sản xuất cao, khả năng cạnh tranh thấp. Đứng trước thực tế như trên, mỗi doanh nghiệp cần phải có những biện pháp mạnh để có thể tăng khả năng cạnh tranh và phát triển được trên thị trường.

Đối với doanh nghiệp sản xuất nói chung và sản xuất cơ khí nói riêng thì việc tiết kiệm được chi phí đầu vào và hạ giá thành sản phẩm cũng là điểm then chốt trong chiến lược cạnh tranh. Việc sử dụng các công cụ hữu hiệu trong kế toán nhằm giúp cho việc quản lý chi phí và giá thành sản phẩm thực sự là cần thiết và vô cùng ý nghĩa. 

Một mô hình Kế toán quản trị chi phí phù hợp không chỉ giải quyết vấn đề xử lý và cung cấp thông tin nhanh chóng, thuận lợi mà nó còn làm tăng năng suất lao động của bộ máy kế toán, tạo cơ sở để tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán, thực hiện tốt nhất vai trò cung cấp thông tin nói chung và thông tin về chi phí nói riêng cho Nhà quản lý.

 

Thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt ngày 26/12/2002, cùng với việc thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại là trung tâm của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, dịch vụ giáo dục – đào tạo, cơ cấu kinh tế hiện đại, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững, tỉnh Thái Nguyên luôn có những định hướng để phát triển sản xuất cơ khí trên địa bàn.

Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng Mô hình Kế toán quản trị chi đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất cơ khí nói riêng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; đồng thời, từ việc tìm hiểu các nghiên cứu trước, tác giả nhận thấy đề tài "Nghiên cứu mô hình Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất cơ khí tỉnh Thái Nguyên" mang tính cấp thiết và có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, góp phần sử dụng hiệu quả thông tin kế toán trong doanh nghiệp.

Mục tiêu

Mục tiêu chung

Đánh giá thực trạng mô hình Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện Mô hình kế toán quản trị chi phí nhằm giúp cho các doanh nghiệp có được một công cụ hữu hiệu trong việc xử lý và cung cấp thông tin kế toán trong quản lý.

 Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về Mô hình Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất.

- Phân tích, đánh giá thực trạng và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến Mô hình kế toán quản trị chi phí trong các DN sản xuất cơ khí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện Mô hình kế toán quản trị chi phí trong các DN sản xuất cơ khí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. ht-rule:exactly'>Thực hiện Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt ngày 26/12/2002, cùng với việc thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại là trung tâm của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, dịch vụ giáo dục – đào tạo, cơ cấu kinh tế hiện đại, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững, tỉnh Thái Nguyên luôn có những định hướng để phát triển sản xuất cơ khí trên địa bàn.

 

Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng Mô hình Kế toán quản trị chi đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất cơ khí nói riêng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; đồng thời, từ việc tìm hiểu các nghiên cứu trước, tác giả nhận thấy đề tài "Nghiên cứu mô hình Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất cơ khí tỉnh Thái Nguyên" mang tính cấp thiết và có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, góp phần sử dụng hiệu quả thông tin kế toán trong doanh nghiệp.

Nội dung

Nội dung 1: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về Mô hình kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất.

1.1  Khái niệm và bản chất mô hình kế toán quản trị chi phí

1.1.1 Khái quát về mô hình kế toán quản trị chi phí

1.1 2 Bản chất mô hình kế toán quản trị chi phí

1.2 Yêu cầu và nguyên tắc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí

1.2.1 Yêu cầu xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí

1.2.2 Nguyên tắc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí

1.3. Mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp

1.3.1 Mô hình bộ máy kế toán quản trị chi phí

1.3.2 Cơ sở vật chất sử dụng trong mô hình kế toán quản trị chi phí

1.4 Kinh nghiệm vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí của các nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

1.4.1 Khái quát chung về vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí của một số nước trên thế giới

1.4.2 Một số bài học kinh nghiệm về vận dụng mô hình kế toán quản trị chi phí  trong các doanh nghiệp Việt Nam

 Nội dung 2: Thực trạng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất cơ khí tỉnh Thái Nguyên

2.1. Các đặc điểm của doanh nghiệp sản xuất cơ khí

2.1.1. Sự hình thành và phát triển các doanh nghiệp sản xuất cơ khí

2.1.2. Khái quát về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của các doanh nghiệp sản xuất cơ khí tỉnh Thái nguyên

2.2. Thực trạng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất cơ khí tỉnh Thái Nguyên

2.2.1 Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí

2.2.2. Thực trạng phân loại chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất cơ khí

2.2.3. Thực trạng xây dựng định mức và lập dự toán chi phí

2.2.4. Thực trạng xác định chi phí sản xuất sản phẩm

2.2.5. Thực trạng báo cáo kế toán quản trị chi phí

2.2.6. Thực trạng phân tích và cung cấp thông tin chi phí

2.3. Đánh giá thực trạng mô hình kế toán quản trị chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp cơ khí tỉnh Thái Nguyên

2.3.1. Những ưu điểm trong thực hiện các mô hình kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất cơ khí tỉnh Thái Nguyên

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện các mô hình kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất cơ khí tỉnh Thái Nguyên

Nội dung 3: Giải pháp hoàn thiện mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất cơ khí tỉnh Thái Nguyên

3.1. Chiến lược phát triển ngành sản xuất cơ khí

3.2. Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất cơ khí tỉnh Thái Nguyên.

3.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán

3.2.2. Phân loại chi phí

3.2.3. Xây dựng định mức chi phí

3.2.4. Lập dự toán chi phí

3.2.5. Phân tích và công cung thông tin chi phí phục vụ quản trị nội bộ

3.3. Điều kiện thực hiện mô hình kế toán quản trị chi phí cho các doanh nghiệp sản xuất cơ khí tỉnh Thái Nguyên

PP nghiên cứu

Hiệu quả KTXH

ĐV sử dụng

STT Tên đơn vị Người đại diện
STT Tên người tham gia

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*