Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết đề tài

Thông tin chung

Tên đề tài (*) Tính toán ổn định của cột thép trong khung nhà công nghiệp mái nhẹ một tầng, một nhịp có cầu trục.
Cơ quan chủ trì Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Cơ quan thực hiện Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Loại đề tài Đề tài cấp đại học
Lĩnh vực nghiên cứu Cơ khí - Động lực
Chủ nhiệm(*) Trần Khải Hoàn
Ngày bắt đầu 01/2012
Ngày kết thúc 06/2013

Tổng quan

10.  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

10.1. Ngoài nước: Tính toán theo tài liệu của Hoa Kỳ.

Một số tài liệu tham khảo:

    [1] Hoàng Văn Quang. Thiết kế khung thép nhà công nghiệp. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Hà Nội 2010.

     [2] Phạm Minh Hà. Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp. Nhà xuất bản Xây dựng. Hà Nội 2009.

     [3] Zamil Steel. Technical Manual. 1999

     [4] AISC. American Institute of Steel Constructions. 2005

10.2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)

     [5] Nguyễn Quang Viên, Bùi Hùng Cường. Ổn định của cột vát trong khung thép. Đề tài  nghiên cứu khoa học cấp bộ 2004. Đại học Xây Dựng 2004.

     [6] Trần khải Hoàn. Ổn định của cột thép trong khung nhà công nghiệp mái nhẹ, một tầng, một nhịp có cầu trục – Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên – trang 20, tập 74, số 12, 2010.

     [7] TCVN338-2005.

Tính cấp thiết

Lý thuyết tính toán cho loại cấu kiện này hiện chưa được đề cập đến trong tiêu chuẩn Việt Nam và các tài liệu chuyên ngành trong nước. Tuy nhiên trong thực tế thường xuyên gặp loại cấu kiện này vì vậy người thiết kế thường phải tính toán gần đúng với hệ số an toàn cao.

Mục tiêu

Xác đinh chiều dài tính toán của cột thép trong khung nhà công nghiệp mái nhẹ, một tầng, một nhịp.

Nội dung

- Tổng quan về lý thuyết tính toán ổn định, các tài liệu được dùng để tính toán ổn định.

- Đề xuất phương pháp tính toán ổn định của cột thép trong khung nhà công nghiệp mái nhẹ một tầng, một nhịp có cầu trục.

+ Tính toán độ cứng của liên kết đỉnh cột.

+ Gán độ cứng liên kết cho cột.

+ Lập bài toán xác định chiều dài tính toán của cột theo các dạng sơ đồ tính.

+ Lập bảng tra các hệ số thực hành.

Tải file Tính toán ổn định của cột thép trong khung nhà công nghiệp mái nhẹ một tầng, một nhịp có cầu trục. tại đây

PP nghiên cứu

Dùng toán thiết lập phương trình ổn định, dùng các phần mềm toán học để giải phương trình.

Hiệu quả KTXH

Dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật, sinh viên ngành xây dựng.

ĐV sử dụng

Bộ môn Xây dựng - Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

STT Tên đơn vị Người đại diện
1 Bộ môn Xây dựng - Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Ths. Lại Ngọc Hùng
STT Tên người tham gia
1 Ths. Lại Ngọc Hùng
2 Ths. Hồ Ký Thanh
3 Ths. Nguyễn Thị Thúy Hiên

  BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)

  GỬI BÌNH LUẬN

Họ tên*
Email
Tiêu đề(*)
Nội dung*