Tìm kiếm theo cụm từ

  Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh mục đề tài KHCN cấp bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2013

Ngày 25/5/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 1972 v/v phê duyệt danh mục đề tài KHCN đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2012. Mọi chi tiết xin xem tại phần mềm quản lý KHCN trực tuyến của Đại học: http://qlkh.tnu.edu.vn/Document/Legal