Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Bàn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 156 Số 11 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Đánh giá tính bền vững về mặt kinh tế của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2014”

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 12 Số 463 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tác động của bối cảnh quốc tế tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Phạm Thị Nga, Nguyễn Thị Hạnh Hồng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 141 Số 11 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phát triển bền vững nhìn từ góc độ kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái và vai trò của nhà nước

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo khoa học Quốc tế tại Đại học Hà Tĩnh Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Sự biến đổi hôn nhân của gia đình dân tộc Tày, Nùng tại xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Dương Thùy Trang, Nguyễn Đ. Hương Giang, Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 157 Số 12 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

 • : Trần Chí Thiện
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp nhà nước
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thanh Minh
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Dương Thị Hương Liên
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Quang Hợp
 • : Xã hội - Nhân văn
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Nguyễn Thị Tuân
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD

 • : Bùi Thị Minh Hà
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lưu Thị Thùy Linh
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Đỗ Xuân Luận
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thu Nga
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Thị Hoà Nhã
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD