Tìm kiếm theo cụm từ

Công cụ tìm kiếm Nhiệm vụ KHCN.

 •  

Công cụ tìm kiếm đề xuất.

 •  

Công cụ tìm kiếm Công trình khoa học đã công bố

 •  

Strong convergence to a common fixed point of nonexpansive mappings semigroups

 • Tác giả : Nguyễn Bường, Nguyễn Đức Lạng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Theoretical Mathematics and Applications. Tập 3 Số 1 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Some iteration methods for pseudocontraction semigroups in Banach spaces

 • Tác giả : Nguyễn Đức Lạng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 96 Số 8 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Implicit hybrid algorithm for problem and a countable family of relatively nonexpansive mappings in Banach spaces, Journal of science and technology.

 • Tác giả : Nguyễn Đức Lạng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 93 Số 5 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Some iteration methods for common fixed points of finite family of strictly pseudocontractive mappings

 • Tác giả : Nguyễn Đức Lạng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Theoretical Mathematics and Applications. Tập 2 Số 2 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái vì mục tiêu phát triển bền vững: những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 100 Số 12 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

 • : Dương Kim Giao
 • : Địa lý
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Khoa học
 • : Đỗ Thị Bắc
 • : Kinh tế học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : TRẦN HUY NGỌC
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Ngô Thị Kim Quy
 • : Toán học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Kinh tế và QTKD
 • : Đỗ Vũ Sơn
 • : Giáo dục học - Tâm lý học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học sư phạm

 • : Lương Hùng Tiến
 • : Nông nghiệp - Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Dư Ngọc Thành
 • : Tài nguyên-Môi trường
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Trần Thị Minh Tâm
 • : Sinh học
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Nguyễn Thị Thoa
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm
 • : Lê Văn Phúc
 • : Lâm nghiệp
 • : Đề tài cấp đại học
 • : Đại học Nông Lâm