Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

ORIENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION IN EDUCATION OF NATIONAL DEFENSE AND SECURITY FOR STUDENTS IN VIETNAM

 • Tác giả : Đinh Văn Long, Trần Hoàng Tinh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of All Research Writings Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

The Importance of National Defense Education in Quality Education for College Students in Viet Nam

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, Hà Quang Tiến,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM) Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

National Defense Education for College Students in Viet Nam from the Perspective of Comprehensive Security

 • Tác giả : Trần Văn Khánh, Trần Hoàng Tinh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM) Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Optimizing the teaching method of the theoretical content of the national defense education course in colleges and universities in Viet Nam

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM) Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

The Teaching Content of Military Theory Course and Its Influence on Quality Education in Viet Nam

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, Nguyễn Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM) Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Research on the Innovation of University National Defense Education in Viet Nam under the Background of Informatization

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM) Số 4 Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho giáo viên ở các trường trung học cơ sở huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, Phan Văn Thế
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học phổ thông tỉnh Cao Bằng

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, Nông Thiết Hậu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Energy harvesting for devices in wireless sensor networks: A Review

 • Tác giả : Nguyễn Văn Cường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2023
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Mobile agents assisted data collection in wireless sensor networks utilizing ZigBee technology

 • Tác giả : Nguyễn Văn Cường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

A Framework of Deploying Blockchain in Wireless Sensor Networks

 • Tác giả : Hoang T. Tran , Cuong V. Nguyen , Minh T. Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 32 Số 9 Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

ZigBee based data collection in wireless sensor networks

 • Tác giả : Cuong V. Nguyen , Alberto E. Coboi , Nam V. Bach , Anh TN. Dang , Trang TH. Le , Huy P. Nguyen , Minh T. Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 10 Số 3 Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường đại học theo Chuẩn đầu ra

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu – Hồ Thủy Ngân.
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Đánh giá kết quả học tập của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở trường đại học theo Chuẩn đầu ra

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục Tập 279 Số 279 Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu – Hồ Thủy Ngân.
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục Tập 261 Số 261 Năm 2022
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Nâng cao hiệu quả đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận chuẩn đầu ra ở các trường Đại học Sư phạm

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Cơ hội - thách thức cho giáo dục đại học Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Đại học Tân Trào Tập 20 Số 20 Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm ở tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông mới

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu – Hồ Thủy Ngân.
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục Tập 234 Số 234 Năm 2021
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Quy trình thực hiện chủ đề STEM – Dạy qua thực tiễn

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục và xã hội Tập 112 Số 173 Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên Tiểu học theo chương trình Giáo dục phổ thông mới

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu – Đỗ Mạnh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học
 
Trang 1/136 <12345678910...135136>