Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Об основной проблеме невербального общения у русских в процессе межкультурной коммуникации

 • Tác giả : Nguyễn Thị Như Nguyệt
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 21 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Bàn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 156 Số 11 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Đánh giá tính bền vững về mặt kinh tế của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2014”

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 12 Số 463 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tác động của bối cảnh quốc tế tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Phạm Thị Nga, Nguyễn Thị Hạnh Hồng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 141 Số 11 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Phát triển bền vững nhìn từ góc độ kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái và vai trò của nhà nước

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo khoa học Quốc tế tại Đại học Hà Tĩnh Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Sự biến đổi hôn nhân của gia đình dân tộc Tày, Nùng tại xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

 • Tác giả : Dương Thùy Trang, Nguyễn Đ. Hương Giang, Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 157 Số 12 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Biến đổi cơ cấu lao động việc làm của hộ gia đình nông thôn tại xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trong quá trình đô thị hóa

 • Tác giả : Nguyễn Đỗ Hương Giang, Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 143 Số 13 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Đồng dao dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc – vai trò và chức năng gắn kết quan hệ cộng đồng

 • Tác giả : Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: TC Nhân lực XH Học viện KHXH Tập 8 Số 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Kết cấu và thể thơ đồng dao dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nghiên cứu lý luận, phê bình và lịch sử Văn học Tập 504 Số 2 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Vai trò của nữ giới trong gia đình qua một số nghiên cứu xã hội học

 • Tác giả : Nguyễn Đỗ Hương Giang, Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 1 Số 12 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Trò chơi đồng dao của trẻ em các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Lèng Thị Lan, Lê Thị Phương Thảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nghiên cứu Văn hóa Trường ĐH Văn hóa Tập 2 Số 12 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Tìm hiểu yếu tố thời gian nghệ thuật trong đồng dao dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 98 Số 10 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Diễn xướng đồng dao trong các hoạt động lao động của trẻ em dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 91 Số 3 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Diễn xướng đồng dao trong sinh hoạt gia đình

 • Tác giả : Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 87 Số 11 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Nhân cách hóa trong ngôn ngữ đồng dao Tày, Nùng

 • Tác giả : Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 71 Số 9 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Tìm hiểu ngôn ngữ đồng dao qua tính nhạc và tính tự sự

 • Tác giả : Lèng Thị Lan,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và công nghệ ĐHTN Tập 56 Số 8 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Differential stability of convex discrete optimal control problems

 • Tác giả : Duong Thi Viet An, Nguyen Thi Toan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: accepted for publication in Acta Mathematica Vietnamica 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New results on stabilization of fractional-order nonlinear systems via an LMI approach

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Đinh Công Hướng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Asian Journal of Control (SCIE, SJR: Q1) Tập 20 Số 5 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Tiểu thuyết "Những người mở đường" của Hồ Thủy Giang nhìn từ đặc điểm thể loại

 • Tác giả : Cao Thị Hồng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học
 
Trang 1/156 <12345678910...155156>