Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Information age; National defense education; Innovation

Research on the Innovation of University National Defense Education in Viet Nam under the Background of Informatization

  • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>