Tìm kiếm theo cụm từ
Công văn, thông báo

STT Số/ Ký hiệu văn bản Tên công văn Ngày ban hành Loại công văn Tải về
1 418/CV-DHTN V/v hướng dẫn xây dựng thuyết minh đề tài KHCN cấp ĐH 22/03/2016 Công văn đi
2 403/DHTN-KHCNMT V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2017 của tỉnh Quảng Ninh 18/03/2016 Công văn đi
3 390/ĐHTN-KHCNMT V/v thu thập thông tin về Chuyển giao công nghệ 16/03/2016 Công văn đi
4 352/KHCN&MT V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2017 của Tỉnh Bắc Kan 14/03/2016 Công văn đi
5 353/KHCN&MT V/v đăng ký đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN năm 2017 của tỉnh Hà Giang 14/03/2016 Công văn đi
6 2099/ĐHTN-KHCNMT Về việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch KH&CN năm 2016 23/12/2014 Công văn đi
7 3139/BGDĐT-KHCNMT Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2013 25/05/2012 Công văn đến
8 Số 285/ĐHTN-KHCNMT Thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức/cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp Đại học năm 2012 26/03/2012 Công văn đi
Trang 1/1 <1>