Tìm kiếm theo cụm từ
Văn bản chính sách

STT Số hiệu  Ngày ban hành  Cơ quan ban hành  Trích yếu nội dung  Tải về
1 TLHD 13/04/2016 Đại học Thái Nguyên Phieu cham va bien ban hop HD nghiem thu cap CS de tai KHCN cap Bo
2 08/2014/TT-BGDDT 20/03/2014 Bộ Giáo Dục
3 1630/QĐ-ĐHTN 19/09/2014 Đại học Thái Nguyên Về việc Ban hành về Quy định công tác quản lý Khoa học và Công nghệ của Đại học Thái Nguyên
4 2099/ĐHTN-KHCNMT 23/12/2014 Đại học Thái Nguyên Hướng dẫn xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch KH&CN năm 2016
5 14/2005/QĐ-BKHCN 09/08/2005 Bộ KH&CN Quy định Xây dựng và Quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
6 05/2010/TT-BKHCN 02/07/2010 Bộ KH&CN Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ
7 84/QĐ-ĐHTN 27/01/2011 Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy định về công tác quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ của Đại học Thái Nguyên
8 3139/BGDĐT-KHCNMT 25/05/2012 Bộ Giáo Dục V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2013.
9 1270/GP-BTTTT 26/08/2010 Bộ Thông tin và Truyền thông Giấy phép hoạt động báo chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
10 TCKHCN 20/03/2009 Đại học Thái Nguyên Thể lệ gửi bài tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
11 1087/ĐHTN-KHCNMT 13/10/2011 Đại học Thái Nguyên Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học năm 2012
12 1148/QĐ-ĐHTN 12/10/2011 Đại học Thái Nguyên Quyết định phê duyệt danh mục đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2012
13 76/2010/QĐ-TTg 30/11/2011 Thủ tướng Quyết định về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
14 12/2010/TT-BGDĐT 29/03/2010 Bộ Giáo Dục Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trang 1/1 <1>