Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
1 Đào Thị Phượng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
2 Đào Thị Thu Hương Trường Cao đẳng KTKT
0 2 0
3 Mai Thị Hồng Vĩnh Đại học Khoa học
0 1 0
4 Vũ Lai Hoàng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 0 0
5 Vũ Minh Đức Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
6 admin_cntt&tt Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 25 0
7 admin_dhsp Đại học sư phạm
1 0 0
8 admin_khoaqt Khoa Quốc tế
0 0 0
9 admin_vienktxhnvmn Viện Kinh tế- XH&NV miền núi
0 0 0
10 Âu Đình Viên Đại học sư phạm
Giáo dục học - Tâm lý học
0 4 0
11 Âu Thị Quỳnh Dung Trường Ngoại ngữ
0 0 0
12 Bạch Phương Vinh Đại học sư phạm
0 1 0
13 Bạch Thị Huyên Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
14 Bạch Văn Nam Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
15 Bàn Tuấn Danh Đại học sư phạm
0 0 0
16 Bành Đức Hoài Đại học sư phạm
0 0 0
17 Bành T Mai Anh Đại học sư phạm
0 0 0
18 Bế Hồng Cúc Đại học Khoa học
0 0 0
19 Bế Hùng Trường Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
20 Bế Quang Huấn Đại học Khoa học
0 0 0
21 Bế Văn Thịnh Viện Khoa học Sự sống
0 0 0
22 Bùi Ngọc Tuấn Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
23 Bùi Anh Tú Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
24 Bùi Chi Thức Đại học Nông Lâm
Sinh học
0 0 0
25 Bùi Chính Minh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 1 0
26 Bùi Chính Nghĩa Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
27 Bùi Đình Hòa Đại học Nông Lâm
0 0 1
28 Bùi Đức Anh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
29 Bùi Đức Hiếu Đại học Khoa học
0 0 0
30 Bùi Đức Linh Đại học Kinh tế và QTKD
Kinh tế học
0 0 0
31 Bùi Đức Nguyên Đại học sư phạm
Hóa - Công nghệ thực phẩm
1 0 0
32 Bùi Đức Thi Trường Cao đẳng KTKT
0 0 0
33 Bùi Đức Trình Đại học Y-Dược
0 0 0
34 Bùi Đức Việt Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 2 0
35 Bùi Đức Việt Đại học Khoa học
0 0 0
36 Bùi Hải Nam Đại học Y-Dược
0 0 0
37 Bùi Hoàng Dũng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
38 Bùi Hồng Hạnh Đại học Y-Dược
0 0 0
39 Bùi Hồng Vũ Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
40 Bùi Huy Lê Đại học sư phạm
0 0 0
41 Bùi Huy Nam Đại học sư phạm
0 0 0
42 Bùi Huy Quảng Đại học sư phạm
0 0 0
43 Bùi Lan Anh Đại học Nông Lâm
1 4 1
44 Bùi Linh Huệ Đại học Khoa học
0 0 0
45 Bùi Mạnh Cường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
46 Bùi Minh Quý Đại học Khoa học
Hóa - Công nghệ thực phẩm
1 1 1
47 Bùi Minh Tân Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
48 Bùi Minh Thưởng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
49 Bùi Minh Tuấn Đại học Nông Lâm
0 0 0
50 Bùi Ngọc Anh Trường Ngoại ngữ
0 1 0
Trang 1/63 <12345678910...6263>