Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
301 Đinh Thị Hiển Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
302 Đinh Thị Hiển Đại học Khoa học
2 0 0
303 Đinh Thị Hồng Chung Đại học Y-Dược
0 0 0
304 Đinh Thị Hương Đại học Y-Dược
0 0 0
305 Đinh Thị Khánh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
306 Đinh Thị Kim Hoa Đại học Nông Lâm
2 0 1
307 Đinh Thị Liên Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
308 Đinh Thị Liễu Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
309 Đinh Thị Nam Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
310 Đinh Thị Ngọc Oanh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
311 Đinh Thị Nguyên Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
312 Đinh Thị Phượng Đại học sư phạm
0 0 0
313 Đinh Thị Thanh Uyên Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
314 Đinh Thị Thu Hường Đại học Y-Dược
0 0 0
315 Đinh Thị Tuyết Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
316 Đinh Thị Vững Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 1
317 Đinh Thúy Vân Đại học sư phạm
0 0 0
318 Đinh Trọng An Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
319 Đinh Trung Thực Đại học Khoa học
0 0 0
320 Đinh Văn Nam Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
321 Đinh Văn Nghiệp Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
2 2 0
322 Đinh Văn Thắng Đại học Y-Dược
0 0 0
323 Đinh Xuân Lâm Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
324 Đỗ An Dũng Đại học Y-Dược
0 0 0
325 Đỗ Anh Tài Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
326 Đỗ Anh Tài Khoa Quốc tế
1 0 0
327 Đỗ Bích Duệ Đại học Nông Lâm
Sinh học
Chăn nuôi thú y - Thủy sản
0 2 0
328 Đỗ Bích Duệ Đại học Nông Lâm
Sinh học
1 0 0
329 Đỗ Công Thành Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
330 Đỗ Diệp Anh Đại học Khoa học
0 0 1
331 Đỗ Đình Cường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
332 Đỗ Đình Long Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 1
333 Đỗ Đình Lực Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 1 0
334 Đỗ Đức Quang Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
335 Đỗ Đức Tuấn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 1 0
336 Đỗ Duy Cốp Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 14 0
337 Đỗ Duy Linh Đại học sư phạm
0 0 0
338 Đỗ Hằng Nga Đại học Khoa học
Văn học
1 1 0
339 Đỗ Hoàn Sơn Đại học Nông Lâm
0 3 0
340 Đỗ Hoàng Ánh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
341 Đỗ Hoàng Chung Đại học Nông Lâm
Sinh học
Lâm nghiệp
1 2 0
342 Đỗ Hoàng Dương Đại học Y-Dược
0 0 0
343 Đỗ Hoàng Dương Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
344 Đỗ Hoàng Yến Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
345 Đỗ Hồng Sơn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0 0 0
346 Đỗ Hồng Thái Đại học sư phạm
0 9 0
347 Đỗ Hưng Nguyên Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
348 Đỗ Huy Khôi Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
4 2 0
349 Đỗ Khắc Đức Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
350 Đỗ Lệ Hà Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
Trang 7/62 <12345678910...6162>