Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
301 Diệp Thị Xoan Đại học Y-Dược
0 0 0
302 Đinh Cảnh Nhạc Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 2 0
303 Đinh Công Phương Đại học Nông Lâm
0 0 0
304 Đinh Diệu Hằng Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
305 Đinh Đức Hợi Đại học sư phạm
Giáo dục học - Tâm lý học
1 2 0
306 Đinh Hồng Linh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
307 Đinh Kim Điệp Đại học Y-Dược
0 0 0
308 Đinh Ngọc Bách Trường Cao đẳng KTKT
1 2 1
309 Đinh Ngọc Lan Đại học Nông Lâm
0 1 1
310 Đinh Ngọc Thành Đại học Y-Dược
0 0 0
311 Đinh Ngọc Thành Đại học Y-Dược
Y học
0 0 0
312 Đinh Ngọc Trịnh Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên
0 0 0
313 Đinh Phương Liên Đại học Y-Dược
0 0 0
314 Đinh Quang Hảo Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
315 Đinh Quang Ninh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 0 0
316 Đinh Quý Long Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
317 Đinh Thị Giang Đại học Y-Dược
0 0 0
318 Đinh Thị Hải Yến Đại học sư phạm
0 0 0
319 Đinh Thị Hằng Đại học Y-Dược
0 0 0
320 Đinh Thị Hiển Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
321 Đinh Thị Hiển Đại học Khoa học
2 0 0
322 Đinh Thị Hồng Chung Đại học Y-Dược
0 0 0
323 Đinh Thị Hương Đại học Y-Dược
0 0 0
324 Đinh Thị Khánh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
325 Đinh Thị Kim Hoa Đại học Nông Lâm
2 0 1
326 Đinh Thị Liên Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
327 Đinh Thị Liễu Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
328 Đinh Thị Nam Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
329 Đinh Thị Ngọc Oanh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
330 Đinh Thị Nguyên Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
331 Đinh Thị Phượng Đại học sư phạm
0 0 0
332 Đinh Thị Thanh Uyên Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
333 Đinh Thị Thu Hường Đại học Y-Dược
0 0 0
334 Đinh Thị Tuyết Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
335 Đinh Thị Vững Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
336 Đinh Thúy Vân Đại học sư phạm
0 0 0
337 Đinh Trọng An Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
338 Đinh Trung Thực Đại học Khoa học
0 0 0
339 Đinh Văn Nam Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
340 Đinh Văn Nghiệp Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
2 2 0
341 Đinh Văn Thắng Đại học Y-Dược
0 0 0
342 Đinh Xuân Lâm Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
343 Đỗ An Dũng Đại học Y-Dược
0 0 0
344 Đỗ Anh Tài Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
345 Đỗ Anh Tài Khoa Quốc tế
1 0 0
346 Đỗ Bích Duệ Đại học Nông Lâm
Sinh học
Chăn nuôi thú y - Thủy sản
0 2 0
347 Đỗ Bích Duệ Đại học Nông Lâm
Sinh học
1 0 0
348 Đỗ Công Thành Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
349 Đỗ Diệp Anh Đại học Khoa học
0 0 1
350 Đỗ Đình Cường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
Trang 7/64 <12345678910...6364>