Tìm kiếm theo cụm từ
Danh sách nhà khoa học

STT Họ và tên Đơn vị Lĩnh vực NCKH Số đề xuất Số đề tài
Chủ nhiệm Tham gia
301 Đinh Quang Hảo Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
302 Đinh Quý Long Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
303 Đinh Thị Giang Đại học Y-Dược
0 0 0
304 Đinh Thị Hải Yến Đại học sư phạm
0 0 0
305 Đinh Thị Hằng Đại học Y-Dược
0 0 0
306 Đinh Thị Hiển Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
307 Đinh Thị Hiển Đại học Khoa học
2 0 0
308 Đinh Thị Hồng Chung Đại học Y-Dược
0 0 0
309 Đinh Thị Hương Đại học Y-Dược
0 0 0
310 Đinh Thị Khánh Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
311 Đinh Thị Kim Hoa Đại học Nông Lâm
2 0 1
312 Đinh Thị Liên Khoa Ngoại ngữ
0 1 0
313 Đinh Thị Liễu Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
314 Đinh Thị Nam Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
315 Đinh Thị Ngọc Oanh Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
316 Đinh Thị Nguyên Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
317 Đinh Thị Phượng Đại học sư phạm
0 0 0
318 Đinh Thị Thanh Uyên Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
319 Đinh Thị Thu Hường Đại học Y-Dược
0 0 0
320 Đinh Thị Tuyết Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
321 Đinh Thị Vững Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 1
322 Đinh Thúy Vân Đại học sư phạm
0 0 0
323 Đinh Tiến Ngọc Khoa Ngoại ngữ
0 0 0
324 Đinh Trọng An Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
325 Đinh Trung Thực Đại học Khoa học
0 0 0
326 Đinh Văn Nam Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
327 Đinh Văn Nghiệp Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
2 2 0
328 Đinh Văn Thắng Đại học Y-Dược
0 0 0
329 Đinh Xuân Lâm Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
330 Đỗ An Dũng Đại học Y-Dược
0 0 0
331 Đỗ Anh Tài Đại học Kinh tế và QTKD
0 1 0
332 Đỗ Anh Tài Khoa Quốc tế
1 0 0
333 Đỗ Bích Duệ Đại học Nông Lâm
Sinh học
Chăn nuôi thú y - Thủy sản
0 2 0
334 Đỗ Bích Duệ Đại học Nông Lâm
Sinh học
1 0 0
335 Đỗ Công Thành Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
336 Đỗ Diệp Anh Đại học Khoa học
0 0 1
337 Đỗ Đình Cường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 0 0
338 Đỗ Đình Long Đại học Kinh tế và QTKD
1 1 1
339 Đỗ Đình Lực Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
0 1 0
340 Đỗ Đức Quang Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
341 Đỗ Đức Tuấn Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
1 1 0
342 Đỗ Duy Cốp Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 14 0
343 Đỗ Duy Linh Đại học sư phạm
0 0 0
344 Đỗ Hằng Nga Đại học Khoa học
Văn học
1 1 0
345 Đỗ Hoàn Sơn Đại học Nông Lâm
0 3 0
346 Đỗ Hoàng Ánh Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
347 Đỗ Hoàng Chung Đại học Nông Lâm
Sinh học
Lâm nghiệp
1 2 0
348 Đỗ Hoàng Dương Đại học Y-Dược
0 0 0
349 Đỗ Hoàng Dương Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
0 0 0
350 Đỗ Hoàng Yến Đại học Kinh tế và QTKD
0 0 0
Trang 7/63 <12345678910...6263>