Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: giáo dục Việt Nam – Hàn Quốc

Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư với việc phát triển nguồn nhân lực quản lý giáo dục ở Việt Nam

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Phát triển năng lực cán bộ quản lý giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0", NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Năm xuất bản:

Đông Kinh Nghĩa thục của Việt Nam: Từ mô hình trường Đại học Keio ở Nhật Bản

 • Tác giả : Dương Thị Nhẫn, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Vận dụng hệ thống kiểm soát quản lý trong các Bệnh viện công lập ở Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Lan Anh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thông tin và dự báo kinh tế-xã hội
 • Năm xuất bản:

Mâu thuẫn trong thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 • Tác giả : Phạm Thị Nga, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN - ĐH Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Bàn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,  Phạm Thị Nga, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN - ĐH Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

Đánh giá thực trạng và tiềm năng khai thác năng lượng tái tạo ở Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nhâm Tuất, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ
 • Năm xuất bản:

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số thông qua tình huống

 • Tác giả : Nguyễn T Thu Hằng, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Đạo đức học môi trường và vai trò của nhà trường sư phạm trong việc giáo dục đạo đức học môi trường cho thế hệ trẻ

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo cán bộ khoa học trẻ các trường sư phạm toàn quốc
 • Năm xuất bản:

Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên với việc giáo dục đạo đức học môi trường cho sinh viên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Chính sách phát triển vùng: Kinh nghiệm quốc tế và hướng vận dụng ở Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 4/2009
 • Năm xuất bản:

Some main solutions to prevent Vietnamese economic recession

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Long, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Hợp tác kinh tế, văn hoá, giáo dục Việt Nam – Hàn Quốc, triển vọng và giải pháp”
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>