Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: giáo dục Việt Nam – Hàn Quốc

Vận dụng hệ thống kiểm soát quản lý trong các Bệnh viện công lập ở Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Lan Anh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thông tin và dự báo kinh tế-xã hội
 • Năm xuất bản:

Mâu thuẫn trong thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 • Tác giả : Phạm Thị Nga, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Bàn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,  Phạm Thị Nga, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Năm xuất bản:

Đánh giá thực trạng và tiềm năng khai thác năng lượng tái tạo ở Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Nhâm Tuất, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ
 • Năm xuất bản:

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số thông qua tình huống

 • Tác giả : Nguyễn T Thu Hằng, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Đạo đức học môi trường và vai trò của nhà trường sư phạm trong việc giáo dục đạo đức học môi trường cho thế hệ trẻ

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo cán bộ khoa học trẻ các trường sư phạm toàn quốc
 • Năm xuất bản:

Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên với việc giáo dục đạo đức học môi trường cho sinh viên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Khương, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 • Năm xuất bản:

Chính sách phát triển vùng: Kinh nghiệm quốc tế và hướng vận dụng ở Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Xuân Trường, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 4/2009
 • Năm xuất bản:

Some main solutions to prevent Vietnamese economic recession

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Long, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Hợp tác kinh tế, văn hoá, giáo dục Việt Nam – Hàn Quốc, triển vọng và giải pháp”
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>