Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Chính sách phát triển vùng: Kinh nghiệm quốc tế và hướng vận dụng ở Việt Nam
Lĩnh vực Khoa học trái đất - Mỏ
Tác giả Nguyễn Xuân Trường
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 4/2009 Tập 1 Số 4 Năm 2009
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Chính sách phát triển vùng: Kinh nghiệm quốc tế và hướng vận dụng ở Việt Nam

Tải file Chính sách phát triển vùng: Kinh nghiệm quốc tế và hướng vận dụng ở Việt Nam tại đây