Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Chính sách phát triển vùng trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập: những vấn đề lý luận và thực tiễn
Lĩnh vực Khoa học trái đất - Mỏ
Tác giả Nguyễn Xuân Trường
Nhà xuất bản / Tạp chí Hội thảo khoa học: Tổ chức lãnh thổ KT-XH - Nghệ thuật đảm bảo thành công phát triển kinh tế đất nước. Viện chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hà Nội, tháng 1/2007 Tập 1 Số 1 Năm 2007
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Chính sách phát triển vùng trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập: những vấn đề lý luận và thực tiễn

Tải file Chính sách phát triển vùng trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập: những vấn đề lý luận và thực tiễn tại đây